مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
ROYAL CROWN
3 BB
5,080,000
شب اضافه: 50,000
5,478,000
شب اضافه: 110,000
5,047,000
شب اضافه: 50,000
4,815,000
شب اضافه: 20,000
BEL AIR
3 BB
5,180,000
شب اضافه: 50,000
5,478,001
شب اضافه: 110,000
0 4,848,000
شب اضافه: 20,000
NATURAL RESORT
3 BB
5,180,000
شب اضافه: 70,000
5,677,000
شب اضافه: 140,000
5,147,000
شب اضافه: 60,000
4,848,000
شب اضافه: 20,000
AT HOME BOUTIQUE
3 BB
5,213,000
شب اضافه: 70,000
5,744,000
شب اضافه: 140,000
0 4,882,000
شب اضافه: 30,000
PJ PATONG RESORT
3 BB
5,246,000
شب اضافه: 80,000
5,810,000
شب اضافه: 150,000
0 4,882,000
شب اضافه: 30,000
ANDATEL GRAND
4 BB
5,445,000
شب اضافه: 100,000
6,208,000
شب اضافه: 210,000
0 4,981,000
شب اضافه: 40,000
IBIS PATONG
3 BB
5,478,000
شب اضافه: 110,000
6,274,000
شب اضافه: 220,000
0 4,948,000
شب اضافه: 40,000
ASHLEE PLAZA
4 BB
5,478,000
شب اضافه: 110,000
6,274,000
شب اضافه: 220,000
5,412,000
شب اضافه: 100,000
4,948,000
شب اضافه: 40,000
PATONG HERITAGE
4 BB
5,578,000
شب اضافه: 120,000
6,473,000
شب اضافه: 240,000
5,478,000
شب اضافه: 110,000
4,981,000
شب اضافه: 40,000
MARRIOTT RESORT MERLIN BEACH
5 BB
5,578,000
شب اضافه: 120,000
6,473,000
شب اضافه: 240,000
5,478,000
شب اضافه: 110,000
4,981,000
شب اضافه: 40,000
SLEEP WITH ME
4 BB
5,644,000
شب اضافه: 130,000
6,606,000
شب اضافه: 260,000
5,445,000
شب اضافه: 120,000
5,014,000
شب اضافه: 50,000
ANDAKIRA
4 BB
5,677,000
شب اضافه: 140,000
6,672,000
شب اضافه: 270,000
5,578,000
شب اضافه: 120,000
5,047,000
شب اضافه: 50,000
ROYAL PARADISE
4 BB
5,777,000
شب اضافه: 150,000
6,871,000
شب اضافه: 300,000
5,677,000
شب اضافه: 140,000
5,081,000
شب اضافه: 50,000
SEA SUN SAND
4 BB
5,843,000
شب اضافه: 160,000
7,004,000
شب اضافه: 320,000
5,744,000
شب اضافه: 140,000
5,081,000
شب اضافه: 50,000
DEEVANA PATONG RESORT
4 BB
5,876,000
شب اضافه: 160,000
7,070,000
شب اضافه: 320,000
5,744,000
شب اضافه: 140,000
5,014,000
شب اضافه: 60,000
DEEVANA PLAZA
4 BB
5,909,000
شب اضافه: 170,000
7,036,000
شب اضافه: 330,000
5,777,000
شب اضافه: 150,000
5,014,000
شب اضافه: 60,000
HAYATT PLACE
4 BB
5,976,000
شب اضافه: 180,000
7,269,000
شب اضافه: 350,000
5,843,000
شب اضافه: 160,000
5,047,000
شب اضافه: 60,000
SWISSOTEL
4 BB
6,009,000
شب اضافه: 180,000
7,335,000
شب اضافه: 360,000
5,876,000
شب اضافه: 160,000
5,047,000
شب اضافه: 60,000
DUANGJIT RESORT
4 BB
6,241,000
شب اضافه: 210,000
7,799,000
شب اضافه: 420,000
6,075,000
شب اضافه: 190,000
5,213,000
شب اضافه: 70,000
CREST RESORT
5 BB
6,274,000
شب اضافه: 220,000
7,866,000
شب اضافه: 430,000
6,008,000
شب اضافه: 190,000
5,246,000
شب اضافه: 80,000
DIAMOND CLIFF
5 BB
6,341,000
شب اضافه: 230,000
7,998,000
شب اضافه: 450,000
6,075,000
شب اضافه: 200,000
5,279,000
شب اضافه: 80,000
PHUKET GRACELAND
5 BB
6,440,000
شب اضافه: 240,000
8,097,000
شب اضافه: 330,000
6,274,000
شب اضافه: 22,000
5,313,000
شب اضافه: 90,000
NOVOTEL PHUKET RESORT
4 BB
6,473,000
شب اضافه: 240,000
8,264,000
شب اضافه: 490,000
6,307,000
شب اضافه: 220,000
5,313,000
شب اضافه: 90,000
GRAND MERCURE
5 BB
6,871,000
شب اضافه: 300,000
9,059,000
شب اضافه: 590,000
6,639,000
شب اضافه: 270,000
5,478,000
شب اضافه: 100,000
MILLENNIUM RESORT PHUKET
5 BB
6,937,000
شب اضافه: 310,000
9,192,000
شب اضافه: 610,000
6,705,000
شب اضافه: 270,000
5,478,000
شب اضافه: 110,000
THAVORN PALM BEACH RESORT
5 BB
6,937,000
شب اضافه: 310,000
9,192,000
شب اضافه: 610,000
6,705,000
شب اضافه: 270,000
5,478,000
شب اضافه: 110,000
AVISTA HEADWAY
5 BB
7,037,000
شب اضافه: 320,000
9,391,000
شب اضافه: 640,000
6,805,000
شب اضافه: 290,000
5,512,000
شب اضافه: 110,000
AMARI
4 BB
7,302,000
شب اضافه: 360,000
9,922,000
شب اضافه: 710,000
7,037,000
شب اضافه: 320,000
5,611,000
شب اضافه: 130,000
HYATT REGENCY PHUKET
5 BB
7,335,000
شب اضافه: 360,000
9,988,000
شب اضافه: 720,000
7,070,000
شب اضافه: 320,000
5,611,000
شب اضافه: 140,000
CENTRA GRAND BEACH
5 BB
7,534,000
شب اضافه: 390,000
10,386,000
شب اضافه: 770,000
7,236,000
شب اضافه: 350,000
5,677,000
شب اضافه: 140,000
LEMEREDIAN
5 BB
8,895,000
شب اضافه: 530,000
12,508,000
شب اضافه: 1,060,000
8,197,000
شب اضافه: 480,000
6,042,000
شب اضافه: 180,000

راهنما