مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
آزادی
3
510,000 سه تخته : 500000 چهار تخته:495000
ایران زمین
3
530,000 سه تخته : 520000 چهارتخته : 510000
رویال
3
570,000 سه تخته : 560000 چهارتخته : 555000
نخل زرین
2
495,000 سه تخته : 485000 چهارتخته:475000

راهنما