مکان های اقامتی

نام خدمات قیمت دو تخته (هر نفر) قیمت یک تخته (هر نفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) مکان روی نقشه
GRAND HALICH
4 BB
1,820,000 2,310,000 1,480,000 1,250,000
GREEN PARK MERTER
4 BB
1,950,000 2,760,000 1,590,000 1,250,000
SURMELI
5 BB
1,970,000 2,760,000 1,640,000 1,250,000
GRAND CEVAHIR
5 BB
2,220,000 3,210,000 1,730,000 1,250,000
GRAND OZTANIK
4 BB
2,270,000 3,170,000 1,710,000 1,250,000
AVANT GARDE
4 BB
2,270,000 3,170,000 1,710,000 1,250,000

راهنما